เราคือใคร

  • เราคือผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
  • เราคือสื่อกลางที่รวบรวมความรู้จากครู ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อกระจายแบ่งปันความรู้สู่สังคม

 ความตั้งใจของเรา

  • เราตั้งใจจะให้ทุกคนเข้าถึงเเหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น เพื่อนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างคุณค่า ก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองเเละสังคม
  • เราตั้งใจจะลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ขยายโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเเหล่งความรู้เเละยกระดับความรู้ให้กับประชาชน
  • เราตั้งใจจะถ่ายทอด แบ่งปัน ส่งต่อความรู้จากครู ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงแหล่งความรู้ เพื่อรักษาองค์ความรู้เหล่านั้นไม่ให้เลือนหายไป

 วิสัยทัศน์

  • เราจะเป็นเเหล่งรวมความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 ภารกิจ 

  • ต่อสังคมชุมชน : เป็นองค์กรที่ดีของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
  • ต่อลูกค้า : มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาเป็นธรรม
  • ต่อคู่ค้า : มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
  • ต่อพนักงาน : ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ การทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน